1. Objecte i Informació General.

El present Avís Legal i de Privadesa (d’ara endavant, l’“Avís Legal”) regula l’accés i ús de la pàgina web www.acgn.cat (d’ara endavant, “la Web”), que SEO y Marketing Digital SL posa a la disposició dels usuaris (d’ara endavant, el/els “Usuari(s)”), en la seva qualitat de titular i gestora de la mateixa. Les dades de SEO y Marketing Digital SL són els següents:

 • Denominació: SEO Y MARKETING DIGITAL SL
 • I.F. B66413410
 • Domicili: Carrer Paris nº162 5º 2ª,  (Barcelona) 08036
 • Correu electrònic: info@seoinhouse.es
 • Telèfon: +34 93 318 55 96
 • Registrada en data 21/11/2014 inscrita en Tomo 44551 Folio 129 Full 459591 Inscripció 1.

Aquest Avís Legal regeix l’accés i ús de la pàgina web de SEO Y MARQUETING DIGITAL SL. No obstant això l’anterior, la utilització d’espais o serveis continguts a la Web pot estar subjecta a altres condicions d’utilització. En aquest cas, hauran de complir-se igualment les condicions que corresponguin, les quals s’informaran degudament.

SEO Y MARQUETING DIGITAL SL es reserva el dret de, a qualsevol moment, completar, modificar o substituir el present Avís Legal, així com qualssevol altres condicions generals o particulars, entenent-se que la mera publicació de tals canvis a la Web tindrà efectes de notificació. Per això, preguem a l’Usuari que les llegeixi atentament cada vegada que accedeixi al Portal, abstenint-se de fer ús de la Web si no estigués d’acord amb qualsevol de les condicions establertes.

2. Drets i obligacions de l’Usuari.

L’accés a la Web és responsabilitat exclusiva dels Usuaris, i suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús vigents a cada moment, per la qual cosa aquests han de llegir atentament el present Avís Legal sempre que accedeixin a la Web. La utilització de qualsevol dels serveis oferts atribueix, des del seu començament, la condició d’Usuari i serà considerada acceptació expressa, voluntària i sense reserves d’aquest Avís Legal.

Per a l’accés als serveis de la Web, en tot el que no tingui caràcter gratuït o imposi una sèrie d’obligacions, l’Usuari haurà de ser major d’edat i disposar de la capacitat legal i representació necessària per contractar.
La utilització dels serveis oferts a la Web implica que l’Usuari ha acceptat complir amb els requisits d’aquests serveis i l’Avís Legal de la Web.

L’Usuari que accedeix a la Web es compromet a complir aquest Avís Legal i les especials instruccions d’ús que se li mostrin a cada moment. Així mateix, es compromet a obrar sempre conforme a la Llei, als bons costums i amb bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei que es tracti. Així, l’Usuari no podrà efectuar modificació ni alteració alguna dels continguts de la Web, a excepció de les dades que l’Usuari hagi introduït, ni perjudicarà de forma alguna la seva integritat o funcionament.

SEO Y MARQUETING DIGITAL SL podrà suprimir o suspendre l’accés a la Web a l’Usuari que hagi incomplit qualsevol de les obligacions expressades en aquest Avís Legal. L’Usuari que incompleixi voluntàriament qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que, com a conseqüència dels mateixos, causi a SEO Y MARQUETING DIGITAL SL

 

 1. Exclusió de Responsabilitat.

SEO Y MARQUETING DIGITAL SL es reserva el dret a interrompre l’accés a la Web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través del mateix a qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

SEO Y MARQUETING DIGITAL SL no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada a la Web, ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari derivats d’aquesta informació.

SEO Y MARQUETING DIGITAL SL no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari derivats de fallades en la connexió a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la Web o per causes de força major o cas fortuït.

4. Propietat Intel·lectual i Industrial. Hiperenllaços.

Tots els continguts, marques, dissenys, logos, icones, programari, noms comercials, noms de domini, i qualsevol altres signes o elements susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual o industrial que formin part de la Web són propietat de SEO Y MARQUETING DIGITAL SL o de domini públic o de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió en la mateixa, i que figuren com a autors o titulars dels drets.

En cap cas s’entendrà que es concedeix llicència alguna o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial de dites dretes, ni es confereix cap dret, i especialment, d’explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa i per escrit de SEO Y MARQUETING DIGITAL SL o dels tercers corresponents. Les violacions de qualsevol dels drets de propietat intel·lectual o industrial als quals es refereix aquest apartat seran perseguides mitjançant les accions penals i civils contemplades en la legislació vigent.

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenlace entre la seva pàgina web i la Web (d’ara endavant, el “Hiperenlace”) hauran de comptar amb l’autorització expressa de SEO Y MARQUETING DIGITAL SL i complir les condicions següents:

 • El Hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici de la Web, o al punt concret que autoritzi SEO Y MARQUETING DIGITAL SL
 • No es crearà un frame sobre les pàgines web de la Web;
 • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre SEO Y MARQUETING DIGITAL SL, els seus directius, persones i els seus productes;
 • No es declararà ni es donarà a entendre que SEO Y MARQUETING DIGITAL SL ha autoritzat el Hiperenlace o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o llocs a la disposició de la pàgina web en la qual s’estableix el Hiperenllaç;
 • Excepció feta d’aquells que formin part del mateix Hiperenlace, la pàgina web en la qual s’estableixi el Hiperenlace no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a SEO Y MARQUETING DIGITAL SL.
 • La pàgina web en la qual s’estableixi el Hiperenlace no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

L’establiment del Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre SEO Y MARQUETING DIGITAL SL i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni tampoc l’acceptació o aprovació per part de SEO Y MARQUETING DIGITAL SL dels seus continguts o serveis.

5. Protecció de Dades i privadesa.

Introducció: amb la informació que li proporcionarem a continuació SEO Y MARQUETING DIGITAL SL vol que vostè conegui quin és la política de privadesa aplicada quant a les seves dades personals.

Compliment de la normativa de protecció de dades: SEO Y MARQUETING DIGITAL SL compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat són tractats d’acord amb les exigències legals.

Mesures de Seguretat: es guardaran les degudes mesures de seguretat tant tècniques com a organitzatives, que garanteixen la confidencialitat dels mateixos.

Finalitats: les finalitats per les quals es tractaran les dades que ens facilitin i aquells que siguin obtinguts de la seva relació amb nosaltres seran les següents:

(i) Li informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer o fitxers, responsabilitat de SEO Y MARQUETING DIGITAL SL, i seran dedicats principalment a les finalitats relacionades amb el, manteniment, compliment, desenvolupament, control, gestió de la seva relació amb nosaltres, de les peticions que realitzi així com dels serveis oferts per la nostra banda.

(ii) Contacte: el formulari de contacte s’utilitzarà per a la gestió del seu contacte amb nosaltres, ja sigui per una consulta o per qualsevol altre motiu. En cas que ens enviï el seu currículum vostè consent expressament que les seves dades siguin utilitzades amb la finalitat principal de gestió i selecció de personal. Si en dos mesos des de la data de recepció no li hem contestat és que no hem acceptat la seva sol·licitud i ens autoritza a conservar les seves dades per si en el futur entenem que encaixa en algun dels perfils d’ocupació que existeixin.

(iii) Registre: haurà de ser major de divuit anys per poder registrar-se, i facilitar les seves dades. La finalitat del tractament serà oferir-li un servei d’informació vinculat a la gastronomia i nutrició, un ampli ventall de serveis per millorar la interacció amb nosaltres i, en cas que no assenyali la casella d’oposició a la publicitat, perquè puguem remetre-li informació i publicitat per qualsevol mitjà, fins i tot per via electrònica, de productes i serveis propis i de tercers relacionats amb la gastronomia i nutrició. Per completar el procés de registre és necessari que introdueixi una contrasenya. Una contrasenya és un codi que només coneixerà vostè. La contrasenya d’accés és personal i intransferible. L’internauta es compromet a informar immediatament a la SEO Y MARQUETING DIGITAL SL, de forma fefaent de qualsevol pèrdua de la contrasenya, substracció o similar que pugui posar en perill la confidencialitat de la contrasenya de l’internauta.

(iv) Xarxes socials: posem en el seu coneixement que estem presents en Xarxes Socials. El tractament de les dades que es realitzi de les persones que es facin seguidores (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les Xarxes Socials) de les pàgines oficials de SEO Y MARQUETING DIGITAL SL, a les xarxes socials, es regirà per aquest apartat, l’Avís Legal de la web de SEO Y MARQUETING DIGITAL SL, així com per aquelles Condicions d’ús, polítiques de privadesa i altres normatives d’accés, ús i similars que pertanyin a la xarxa social que correspongui SEO Y MARQUETING DIGITAL SL, tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar-ho d’activitats productes i/o serveis SEO Y MARQUETING DIGITAL SL, o de tercers que puguin estar relacionats amb la nostra activitat així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials puguin permetre.

(v) Posem en el seu coneixement que les seves dades personals no seran segmentats.

(vaig veure) Si vostè ens ha facilitat dades personals d’un tercer haurà de, amb caràcter previ, haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats.
(vii) Les seves dades podran ser tractats i/o comunicats a tercers per al compliment de les obligacions legals i/o contractuals existents.

Hipervíncles: a la nostra pàgina web no existeixen Hipervíncles que permetin la comunicació de les seves dades a altres pàgines web.

Drets dels afectats: en cas necessari, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit acompanyant còpia de document oficial que li identifiqui SEO Y MARQUETING DIGITAL SL, domiciliada en carrer Paris nº162 5º 2ª CP 08036, o enviant un email a info@seoinhouse.es, indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: SEO Y MARQUETING DIGITAL SL. Avís Legal i de Privadesa.

Per tot això entendrem que en el supòsit de facilitar-nos les seves dades, ens autoritza expressament per realitzar el tractament de les seves dades conforme al descrit anteriorment.

6. Cookies.

En relació a les cookies li preguem que consulti la nostra “Política de cookies”. Aplicable.

El present Avís Legal i de Privadesa es regeix per la llei espanyola. Per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, ambdues parts, amb renúncia expressa de qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

Adhesió a Confianza Online

En estar adherits a Confianza Online estam sotmesos al sistema de resolució extrajudicial de reclamacions de CONFIANZA ONLINE.

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fuero, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari. Així mateix, com entitat adheridaa CONFIANZA ONLINE i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publiciat online, protecció de dades i protecció de menors, l’usuari podrà acudir al sistema de ressolució extrajudicial de controvèrsies CONFIANZA ONLINE (www.confianzaonline.es).

SEO Y MARQUETING DIGITAL, S.L. utiliza "COOKIES" para garantizar el correcto funcionamiento de nuestro portal web, mejorando la seguridad, para obtener una eficacia y una personalización superiores, para recoger datos estadísticos y para mostrarle publicidad relevante. Si continúa navegando o pulsa el botón "ACEPTAR" consideraremos que acepta todo su uso. Puede obtener más información en nuestra POLÍTICA DE COOKIES en el pie de página.

ACEPTAR

Aviso de cookies
Call Now Button